SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1 DEFINITIONER
1.1 Medmindre andet fremgår af teksten eller af
omstændighederne i øvrigt, skal de nedenfor anførte
definitioner være gældende i disse Salgs- og
leveringsbetingelser:
“Kunden” betyder det selskab eller virksomhed, som har
afgivet en ordre til Kierulff.
“Kierulff” betyder Kierulff a/s, CVR-nr. 47298016.
“Salgs- og leveringsbetingelser” betyder disse salgs- og
leveringsbetingelser inklusiv (eventuelle) bilag.
“Produkt” betyder et af Kierulffs produkter, som er genstand
for en ordre afgivet af Kunden til Kierulff.
“Skaffevarer” betyder ikke-lagerførte produkter hos Kierulff,
men som efter nærmere aftale kan leveres af Kierulff under
disse Salgs- og leveringsbetingelser.
“Returbetingelser for returnering af Produkter til Kierulff”
betyder de til enhver tid gældende betingelser for returnering
af Produkter til Kierulff, og hvor den til enhver tid gældende
version kan findes på Kierulffs hjemmeside (www.kierulff.dk).

2 GYLDIGHED

2.1 Disse Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle
afgivne tilbud på , eller salg og levering af Produkter fra Kierulff,
medmindre andet er skriftligt aftalt.
2.2. Kundens indkøbsbetingelser er ikke gældende i
aftaleforholdet, medmindre Kierulff skriftligt har erklæret sig
inforstået hermed. Såfremt Kierulff skriftligt accepterer, at
købers indkøbsbetingelser er gældende i aftaleforholdet, skal
bestemmelserne i ordrebekræftelsen og Kierulffs salgs- og
leveringsbetingelser have forrang i tilfælde af
uoverensstemmelse.

3 TILBUD, ORDRER OG SERVICEYDELSER

3.1 Alle tilbud fra Kierulff udgør alene en opfordring til Kunden
om at fremsætte et tilbud ved afgivelse af en ordre til Kierulff.
3.2 Kundens ordre er ikke bindende for Kierulff, førend Kierulff
har accepteret ordren ved fremsendelse af en
ordrebekræftelse.
3.3 Når Kunden har afgivet en ordre, kan Kunden ikke
foretage ændringer i denne, herunder ændringer i forhold til
specifikationer, medmindre dette accepteres af Kierulff.
3.4. Kierulffs ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen
specificerede varer og ydelser.

4 CERTIFIKAT- OG PRODUKTINFORMATION

4.1 Certifikat kan tilkøbes af Kunden som en Serviceydelse.
Så fremt der tilkøbes et certifikat, vil Kierulff kontrollere, at
certifikatet omfatter det leverede Produkt, men Kierulff vil
derudover ikke kontrollere certifikatets øvrige oplysninger.
4.2 Oplysninger om produktinformation, herunder priser,
tegninger, specifikationer og lignende, samt andre detaljer i
Kierulffs kataloger, reklamer, salgsfremmende materiale eller
andre steder, herunder Kierulffs hjemmeside, er ikke juridisk
bindende og skal alene betragtes som vejledende.
4.3 Medmindre andet er aftalt, herunder særlige krav til
kvalitet, vil alle Produkter blive leveret som en almindelig
handelsvare og uden ansvar for specielle kvalitetskrav.
4.4 Kierulff hverken garanterer eller indestår for, at Produktet
egner sig til Kundens behov/anvendelse, eller at Produktet har
særlige egenskaber. Det er derfor Kunden, der er ansvarlig for
at sikre, at Produktet egner sig til Kundens behov/anvendelse,
eller at Produktet har særlige egenskaber.

5 PRODUKTUDSKIFTNINGER

5.1 Kierulff forbeholder sig retten til uden varsel at udskifte
Produktet med et andet Produkt, herunder foretage ændringer
i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig
gene for Kunden.

6 LEVERING OG RISIKOENS OVERGANG

6.1 Såfremt leveringen af Produktet foretages af fragtfører
udpeget af Kierulff, overgår risikoen for Produktets hændelige
undergang ved leveringen til den aftalte leveringsadresse.
Medmindre andet er aftalt, betaler Kunden et nærmere fastsat
distributionstillæg for levering af Produktet. Leveringen er
betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej.
Kunden er ansvarlig for, at der kan ske omgående aflæsning
på den aftalte leveringsadresse. Kunden afholder eventuelle
meromkostninger, såfremt aflæsning ikke kan ske som
forventet.
6.2 I alle andre tilfælde end nævnt i pkt. 6.1 overgår risikoen
for Produktets hændelige undergang ved Kundens eller en af
Kunden udpeget fragtførers afhentning af Produktet fra det
lager eller lokation, hvor Produktet henstår.
6.3 Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato
eller indenfor en fastsat periode. Der tages forbehold for
ændring af leveringstidspunktet, såfremt samtlige oplysninger
eller informationer fra Kunden eller tredjemand, der er
nødvendige for ordrens udførelse, ikke inden rimelig tid inden
leveringstidspunktet, er kommet til Kierulffs kundskab. Der
tages endvidere forbehold for forsinkelse fra Kierulffs
leverandører.
6.4 Kierulff forbeholder sig retten til at foretage delleverancer.

6.5 Vedrører ordren Produkter, som på ordredatoen ikke er på
Kierulffs lager, vil Kierulff inden rimelig tid underrette Kunden
herom, samt oplyse hvornår levering forventes at kunne ske.
6.6 I forbindelse med leveringen skal Kunden straks foretage
en grundig og passende undersøgelse af det leverede
Produkt. Hvis Kunden vil påberåbe sig, at det leverede Produkt
har en synlig skade, skal Kunden straks og senest på
leveringsdagen give Kierulff skriftelig meddelelse herom. Hvis
Kunden vil påberåbe sig, at det leverede Produkt havde en
usynlig skade ved leveringen, skal Kunden senest 5 dage fra
leveringen af Produktet til Kunden give skriftelig meddelelse
herom til Kierulff. Hvis Kunden vil påberåbe sig, at Kierulff ikke
har leveret det bestilte antal Produkter eller at Kierulff ikke har
leveret det faktisk bestilte Produkt, skal Kunden senest 5 dage
fra leveringen af Produktet til Kunden give skriftelig
meddelelse herom til Kierulff. Såfremt Kunden i forbindelse
med leveringen af Produktet har kvitteret på et fragtbrev uden
anmærkninger, er Kunden efterfølgende afskåret fra at gøre
gældende, at det leverede Produkt havde en synlig skade ved
leveringen eller at der ikke er blevet leveret det bestilte antal
Produkter.
6.7 Hvis levering ikke sker til det aftalte leveringstidspunkt, er
Kunden berettiget til ved en klar og tydelig skriftelig
meddelelse til Kierulff at give en sidste rimelig frist for levering
(minimum 10 arbejdsdage). Såfremt levering ikke sker indenfor
den således af Kunden fastsatte frist, er Kunden berettiget til
ved en klar og tydelig skriftelig meddelelse til Kierulff at
annullere ordren i forhold til det forsinkede Produkt, forudsat at
Kunden ved fastsættelse af den sidste frist for levering
skrifteligt har oplyst, at Kunden vil annullere ordren, såfremt
levering ikke finder sted, jf. pkt. 15.4.
6.8 Kierulff er berettiget til at kræve betaling for rimelige
omkostninger afholdt af Kierulff, som følge af at leveringen har
været udskudt på grund af Kundens forhold, herunder
opbevaringsomkostninger samt ekstra håndterings- og
transportomkostninger. Det oprindeligt aftalte
leveringstidspunkt skal i så fald anses for leveringstidspunktet i
relation til de aftalte leveringsbetingelser, herunder særligt
risikoens overgang.

7 EMBALLAGE

7.1 Emballering af Produktet sker for Kundens regning,
medmindre andet er skrifteligt aftalt.
7.2 Kunden må ikke ændre, fjerne eller slette Produktets
etikettering eller originalemballering og ej heller slette
advarsler, mærkning, meddelelser eller kendetegn, som udgør
en del af eller er anført på Produktet eller Produktets
emballage.

8 PRISER

8.1 Alle priser er angivet i enten danske kroner eller euro og
er eksklusive moms, gebyr mv.
8.2 Kierulff er indtil leveringstidspunktet berettiget til at ændre
prisen på det bestilte Produkt som følge af forøgede
omkostninger for Kierulff, herunder dokumenterede ændringer
i valutakurser, forhøjelse i terminal- og transportomkostninger,
told, skatter, gebyrer, afgifter mv. samt prisændringer hos
Kierulffs leverandører. Det samme gælder i tilfælde af
udenlandske, danske eller EU-myndighedernes indgreb i
prisdannelsen i forhold til Produkter i form af stå l, rustfrit stå l,
aluminium, metaller og lignende, herunder fastsættelsen af
bindende mindstepriser samt indførsel af anti-dumpingtold,
udligningstold, eller anden form for særtold, afgift og lignende.
8.3 Kierulff er berettiget til at kræve betaling for tiloversblevet
materiale ved eventuelle afskæringer eller tilpasninger,
medmindre andet er aftalt.

9 BETALING

9.1 Sidste rettidige betalingsdag er netto 14 dage fra
fakturadatoen, medmindre andet er aftalt.
9.2 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, skal Kunden betale
rente af det forfaldne beløb med 2 % pr. på begyndt måned.
Desuden er Kierulff berettiget til at opkræve rykkergebyr og et
kompensationsbeløb i henhold til rentelovens bestemmelser.
9.3 Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle
modkrav mod Kierulff og har ikke ret til at tilbageholde nogen
del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

10 EJENDOMSFORBEHOLD

10.1 Med de begrænsninger, der måtte følge af ufravigelige
lovbestemmelser, forbeholder Kierulff sig ejendomsretten til
det solgte Produkt, indtil den fulde købesum inklusive
eventuelt på løbne omkostninger, rente mv. er betalt til Kierulff.

11 RETURNERING

11.1 Kunden kan i henhold til de til enhver tid gældende
Returbetingelser for returnering af Produkter til Kierulff
returnere købte Produkter og altid forudsat at Produktet er i
ubeskadiget stand og returneres i original emballage.

12 GARANTI

12.1 Kierulff yder 12 måneder garanti på alle produkter. Dog
yders der 10 års garanti mod gennemtæring af isolerede
MetalbestoS skorstensdele.
12.2 Garantiforpligtelsen forudsætter, at skorstenen er
dimensioneret og installeret efter Kierulffs anvisninger, og at
der udelukkende fyres med gas, fyringsolie eller træ.
12.3 Installationsdato og –omfang skal bekræftes ved
fakturadokumentation.
12.4 Garantien omfatter ikke installationsomkostninger.
Garantien bortfalder såfremt der indgår uoriginale dele i
installationen

13 MANGLER OG REKLAMATION

13.1 Hvis Kunden vil på beråbe sig en mangel ved Produktet,
som Kunden har eller burde have opdaget, skal Kunden straks
og senest 5 dage fra leveringen af Produktet give Kierulff
skriftelig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen
består. Det er Kunden, der har bevisbyrden for, at den mangel,
som Kunden på beråber sig ved Produktet, var til stede på
tidspunktet for leveringen af Produktet til Kunden, jf. pkt. 6.
Såfremt der ikke foreligger nogen mangel, som Kierulff er ansvarlig for, har Kierulff ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som reklamationen har på ført Kierulff.
13.2 Afhjælpning af mangler ved Produktet vil efter Kierulffs
valg ske enten ved udbedring af manglen eller ved omlevering.
Såfremt Kierulff vælger at udbedre manglen, er Kunden
forpligtet til at stille Produktet til rådighed for Kierulff, efter at
Kierulff med mindst 7 dages varsel har orienteret Kunden om
tidspunktet for, hvornår Kierulff vil afhjælpe manglen. Såfremt
Kunden undlader at stille varen til rådighed for Kierulff på det
anførte tidspunkt, fortaber Kunden enhver
misligholdelsesbeføjelse, som vedrører den pågældende
mangel.
13.3. Kunden er ikke berettiget til at gøre yderligere
mangelbeføjelser gældende end hvad der fremgår af 13.2., og
Kunden er således ikke berettiget til erstatning eller
godtgørelse for tab og omkostninger, som Kunden måtte blive
påført i forbindelse med udbedring eller omlevering, herunder
omkostninger til montering og installering af det omleverede
Produkt.
13.4. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 13.2
ikke indenfor rimelig tid, er Kunden under iagttagelse af dansk
rets almindelige regler samt nærværende Salgs- og
leveringsbetingelser berettiget til at lade reparationen udføre af
tredjemand for Kierulffs regning, forudsat at dette sker på
fornuftig og rimelig måde, og efter at Kierulff er varslet herom.
Kierulffs ansvar for en sådan reparation hos tredjemand er
begrænset til de direkte omkostninger forbundet med
reparationen af Produktet, og Kierulffs ansvar for reparationen
hos tredjemand kan aldrig overstige Produktets pris. Alternativt
er Kunden berettiget til at fastholde købet og fordre et
forholdsmæssigt afslag i købesummen, dog højest 15 % af
købesummen for Produktet. Så fremt manglen kan anses for
væsentlig, er Kunden i stedet berettiget til at annullere ordren
samt eventuelt kræve erstatning, jf. pkt. 15.5.
13.5 Har Kunden ikke inden 12 måneder efter leveringsdagen,
jf. pkt. 6, påberåbt sig en eventuel mangel ved det leverede
Produkt overfor Kierulff, kan Kunden ikke senere gøre
manglen gældende. Anvendes Produktet mere intensivt, end
det er aftalt eller kan anses for forudsat ved ordrens indgåelse,
forkortes denne periode forholdsmæssigt. For dele, der er
udskiftet eller repareret, påtager Kierulff sig de samme
forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte Produkt i et
tidsrum af 12 måneder, dog så ledes at Kierulffs mangelansvar
ikke for nogen del af det solgte Produkt kan udstrækkes til
mere end 18 må neder fra det oprindelige leveringstidspunkt.

14 BYGGELEVERANCERUDVIDETREKLAMATIONSPERIODE

14.1 For så vidt og i det omfang det leverede Produkt skal
anvendes til byggeri i Danmark, hvor AB92 eller ABT93 finder
anvendelse, udvides den 12 måneders reklamationsperiode i
henhold til pkt. 13.4 i disse Salgs- og leveringsbetingelser som
følger: Ved mangler, der trods omhyggelige undersøgelser af
Kunden eller Kundens kunde ikke kunne konstateres ved
leveringen, ophører Kierulffs mangelansvar 5 år efter
leveringen af det byggeri, hvori det leverede Produkt er
anvendt, dog højst 6 år fra leveringen af Produktet til Kunden.
Reparation eller udskiftning af et Produkt under den udvidede
reklamationsperiode medfører ingen forlængelse af den 5-
årige henholdsvis 6-årige reklamationsperiode.

15 ANSVARSBEGRÆNSNINGER VED
FORSINKELSE, MANGLER ELLER FEJLLEVERANCER

15.1 Kierulff kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andre indirekte tab og følgeskader, herunder
konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i
anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte Produkt,
medmindre Kierulff har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
Det samme gælder i forhold til fejlleverancer, som kan
henføres direkte til Kierulff.
15.2 Kierulffs samlede erstatningsansvar kan i intet tilfælde
overstige Produktets pris.
15.3 Forandring af eller indgreb i det solgte Produkt uden
Kierulffs skriftlige samtykke fritager Kierulff for enhver
forpligtelse i forhold til Produktet.
15.4 Såfremt Kunden berettiget annullerer ordren som følge af
en væsentlig mangel eller væsentlig forsinkelse og foretager
køb af et produkt svarende til Produktet, kan Kunden kræve
sine direkte og dokumenterbare omkostninger ved anskaffelse
af det tilsvarende produkt fra en anden leverandør dækket af
Kierulff, som dog i intet tilfælde kan overstige 15 % af prisen
for det mangelfulde eller forsinkede Produkt. Kunden har
herudover ikke ret til nogen anden erstatning i anledning af
annulleringen af ordren, herunder transportomkostninger eller
lignende.
15.5 Følgende omstændigheder (force majeure) medfører
ansvarsfrihed for Kierulff, såfremt de forhindrer levering af
Produktet eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt, strejke, lockout og enhver anden
omstændighed, som parterne ikke har kontrol over, så som
brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af
tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner,
oprør og uroligheder, usædvanligt vejr og
naturkatastrofer, herunder vulkanudbrud og skybrud, mangel
på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af
drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra
leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte
omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var
indtruffet inden tilbuddets afgivelse/ordres indgåelse, medfører
kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på ordrens
opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
15.6 Det på hviler Kierulff inden rimelig tid skriftligt at
underrette Kunden, dersom der indtræffer omstændigheder
som nævnt i pkt. 15.5.
15.7 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes force majeure,
jf. pkt. 15.5, udskydes leveringstiden med den tid, som
hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til
ansvarsfrit at annullere ordren om levering af Produktet, når
hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende
bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til
forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte
leveringstid.

16 PRODUKTANSVAR

16.1 For produktansvar gælder de til enhver gældende regler i
dansk ret med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse
Salgs- og leveringsbetingelser.
16.2 Kierulff kan kun ifalde ansvar for personskade forårsaget
af et Produkt, hvis det kan bevises, at skaden er en følge af
undladelse eller uagtsom- hed udvist af Kierulff eller andre,
som Kierulff er ansvarlig for.
16.3 Kierulff er ikke ansvarlig for eventuel skade på fast
ejendom eller løsøre forårsaget af et Produkt, efter levering er
sket. Kierulff er heller ikke ansvarlig for eventuel skade på
produkter, som er fremstillet af eller opbevares hos Kunden,
eller på Kundens produkter, hvori et Produkt indgår.
16.4 Kierulff er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller
andre indirekte tab eller følgeskader, herunder
konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i
anledning af at Kierulff har leveret et defekt Produkt til Kunden,
medmindre Kunden kan dokumentere, at Kierulff har handlet
groft uagtsomt eller forsætligt.
16.5 Kunden skal friholde Kierulff for ethvert erstatningskrav
vedrørende produktansvar fremsat af tredjemand mod Kierulff,
i det omfang Kierulff i henhold til disse Salgs- og
leveringsbetingelser ikke er ansvarlig overfor Kunden.

17 IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG FORTROLIGHED

17.1. Alle Kierulffs immaterielle rettigheder, der måtte være
tilknyttet leverancen, forbliver Kierulffs ejendom.
17.2. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter
vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse
overlades fra Kierulff til Kunden, tilhører Kierulff. Uden skriftligt
samtykke fra Kierulff må det nævnte materiale alene benyttes
ved brug eller videresalg af varen.
17.3. Kunden har ikke ret til uden Kierulffs skriftlige samtykke
at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle
oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af
Kierulff ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som
værende fortrolige.

18 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

18.1 Kierulff er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder
og pligter i forhold til opfyldelse af en ordre til tredjemand uden
Kundens accept.

19 ÆNDRINGER

19.1 Kierulff forbeholder sig retten til at ændre disse Salgs- og
leveringsbetingelser. Den til enhver tid gældende version af
Salgs- og leveringsbetingelserne kan altid findes på
www.kierulff.dk.
19.2 Kierulff forbeholder sig endvidere retten til at ændre
Betingelser for returnering af Produkter til Kierulff. Den til
enhver tid gældende version af Returneringsbetingelser for
Produkter til Kierulff kan altid findes på www.kierulff.dk.

20 LOVVALG OG VÆRNETING

20.1 Disse Salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk
ret, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale
privatretlige regler og de Forenede Nationers konvention om
aftaler om internationale køb (CISG).
20.2 Enhver tvist, som måtte opstå i parternes
samhandelsforhold, som reguleret ved disse Salgs og
Leveringsbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed,
skal indbringes for Retten i Svendborg, Danmark.

 

Tilmeld nyhedsbrev